Today : 06/12/2021 05:17:28 AM

Click Here For Facebook Page


|| CONGRATULATIONS ||
R. A. Podar Medical College is at number one position in the list of
'THE BEST OF AYURVEDA COLLEGES'.


: शासन निर्णय दि. 23/06/2020 :
: वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई :
: कोविड-19 संदर्भात आयुष अंतर्गत संशोधक/चिकित्सक
यांना संशोधनास मान्यता प्रदान करण्याबाबत. :

(Updated on 24/06/2020)
Research Protocols on COVID 19,
Ministry of AYUSH,
New Delhi.

(Updated on 27/05/2020)
Registration for admission in post graduate Ayurved, Unani, Homeopathy post graduate courses in Maharashtra State through AIAPGET-2019Started.

For registration visit www.mahacet.org

web site of Commissioner State CET Cell.


PUBLIC LECTURES ON AYURVEDA - "आयुर्वेद एक जीवनशैली" - Serise 2
MEDICINAL PLANTS EXHIBITION - "आयुर्वेद एक जीवनशैली" - Serise 2


Vision of Director
Prof K R Kohli
regarding Modern Gurukul System
for 1st BAMS students of Podar Medical College

(Updated on 06/01/2019)


Updates And Notifications

  Particulars Date Of Upload
 •  
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड: ऑक्सीजन जनरेशन प्लॅंट ते आंतररुग्ण विभागापर्यंत ऑक्सीजन पाईपलाईन प्रस्थापित करणे करिता दरपत्रक सादर करणे बाबत ..... Dt 17/11/2021
 •  
Notice: For Central Government Nomination Quota (CGN) PG (Homoeopathy & Unani) Admission 2021 ..... Dt 13/10/2021
 •  
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात : अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महविद्यालय व रुग्णालय, महाराष्ट्र आयुर्वेद सेवा, गट-अ या पदाच्या एका जागेसाठी.... Dt 10/08/2021
 •  
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड: सदर रुग्णालयास CCTV Survilance System पुरवठा करण्याकरीता दरपत्रक सादर करणे बाबत ..... Dt 02/08/2021
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : पॅकिंग मटेरिअल खरेदी करणे करिता सिलबंद दर पत्रके सादर करणेबाबद .... Dt 14/07/2021
 •  
Government Ayurved College, Jalgaon : Advertisement for the Contractual Posts Of Associate Professor and Professor in different departments.... Dt 12/07/2021
 •  
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड : निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा विनावापर पडून असलेल्या यंत्र सामुग्री किरकोळ वस्तु निर्लेखन करून लिलाव पध्दतीने विक्री करणे बाबत जाहिर प्रगटण Dt 09/07/2021
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : कच्ची औषधी द्रव्ये खरेदी साठी ई निविदा जाहिरात.... Dt 14/06/2021
 •  
शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड : मुदत वाढ (दुसरी): रसशाळेतील यंत्र विभागात लागणा-या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी दर पत्रकेची जाहिरात ... Dt 01/06/2021
 •  
शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड : मुदत वाढ : रसशाळेतील यंत्र विभागात लागणा-या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी दर पत्रकेची जाहिरात ... Dt 24/05/2021
 •  
शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड : रसशाळेतील यंत्र विभागात लागणा-या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी दर पत्रकेची जाहिरात ... Dt 21/05/2021
 •  
AYUSH Advisories on COVID-19 issued by Government of Maharashtra.

1. Advisory-I-ADVISORY ON AYURVED, UNANI & HOMOEOPATHY FOR COVID 19 PANDEMIC- issued by Taskforce on AYUSH for COVID-19, MEDICAL Education & Drugs Department, Govt of Maharashtra.

2. Advisory-II- Guidelines on COVID-19 for Ayurved, Unani & Homoeopathy Practitioners issued by Taskforce on AYUSH For COVID-19, MEDICAL Education & Drugs Department, Govt of Maharashtra

Dt 11/05/2021
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : कच्ची औषधी द्रव्ये खरेदी साठी ई निविदा जाहिरात.... Dt 30/04/2021
 •  
Guidelines during COVID-19 Pandemic issued by the Ministry of AYUSH, New Delhi.

1. Guidelines for Ayurveda & Unani Practitioners for COVID-19 Patients in Home Isolation and Ayurveda & Unani Preventive Measures for self care during COVID-19 Pandemic

2. Ayurveda Preventive Measures for self care during COVID-19 Pandemic

3. Guidelines for Ayurveda Practitioners for COVID-19 Patients in Home Isolation

4. Guidelines for Unani Practitioners for COVID-19 in Home isolation

5. Unani Medicine based Preventive Measures for self-care during COVID-19 Pandemic

6. National Clinical management Protocol based on Ayurveda & Yoga for Management of COVID-19

Dt 28/04/2021
 •  
Government Ayurved College, Jalgaon : Advertisement for the Contractual Posts Of Associate Professor and Professor in different departments.... Dt 19/03/2021
 •  
UNIVERSITY OF DELHI : BULLETIN OF INFORMATION FOR ADMISSION TO Ph.D. PROGRAMME IN AYURVEDA (2021-2022) ..... Dt 15/02/2021
 •  
शासकिय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड : यंत्रसामुग्री / उपकरणे इत्यादी पुरवठा करण्याकरीता दरपत्रक सादर करणे बाबत ..... Dt 29/01/2021
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : जाहिर लिलाव..... Dt 28/12/2020
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : सन 2020-21 करिता लागणार्‍या कच्ची औषधी द्रव्ये खरेदीसाठी भावपत्रकेची जाहिरात..... Dt 28/12/2020
 •  
Government Ayurved College, Jalgaon : Advertisement for the Contractual Posts Of Associate Professor and Professor in different departments.... Dt 22/12/2020
 •  
आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : सन 2020-21 साठी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्र शासनाच्या गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती (मेरीट - कम - मिन्स ) योजनेच्या कार्यवाहीबाबत..... Dt 18/12/2020
 •  
AIAPGET 2020-21 : Application for nomination to M.D./P.G. Courses in Homoeopathy & Unani as Central Government Nominee (CGN) ..... Dt 24/11/2020
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : ई निविदा शुद्धीपत्रक : मुदतवाढ (पहिली) ..... Dt 03/11/2020
 •  
शासकिय आयुर्वेद रुग्णालय,नांदेड : यंत्रसामुग्री / उपकरणे इत्यादी पुरवठा करण्याकरीता दरपत्रक सादर करणे बाबत ..... Dt 29/01/2020
 •  
Government Ayurved College, Nagpur : Advertisement for the Contractual Posts Of Associate Professor and Professor in different departments.... Dt 04/09/2020
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेस लागणा-या यंत्रसामग्री व साधन सामग्री खरेदीसाठी भावपत्रके ची जाहिरात ...... Dt 26/08/2020
 •  
R. A. Podar Medical (AYU) College, Worli, Mumbai : List of eligible and not-eligible candidates for the interview of Contractual posts of Professor in different subjects ..... Dt 13/08/2020
 •  
R. A. Podar Medical (AYU) College, Worli, Mumbai : Advertisement for the Contractual posts of Professor in different subjects ..... Dt 03/08/2020
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड : औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेस लागणा-या यंत्रसामग्री व साधन सामग्री खरेदीसाठी भावपत्रके ची जाहिरात ...... Dt 22/07/2020
 •  
Banaras Hindu University : Advertisement for different posts...... Dt 29/06/2020
 •  
Government Ayurved College, Nagpur : Advertisement for the Contractual Posts Of Associate Professor and Professor in different departments.... Dt 03/06/2020
 •  

AIAPGET 2020

AIAPGET 2020: ATTENTION - BEWARE OF FAKE AIAPGET 2020 WEBSITES (Dt 16/05/2020)......

AIAPGET 2020: GOI Public Notice (Dt 08/05/2020)......

AIAPGET 2020: GOI Public Notice (Dt 06/05/2020)......

Dt 27/05/2020
 •  
Medical Education and Drugs Department Government of Maharashtra: COMPENDIUM OF GUIDELINES, INSTRUCTION AND STANDARD OPERATIVE PROCEDURES FOR COVID-19...... Dt 03/04/2020
 •  
Ministry of AYUSH Ayurveda’s immunity boosting measures for self care during COVID 19 crisis...... Dt 03/04/2020
 •  
Directorate Of AYUSH, Maharashtra State, Mumbai: Advertisement for Contractual post of AYUSH Doctor / Programme Manager for PHI Osteoporosis project...... Dt 27/02/2020
 •  
शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नागपुर: मेस व कॅन्टीन बाबतची जाहिरात ....... Dt 25/01/2020
 •  
Government Ayurved College,Jalgaon : Advertisement for Contractual Posts of Professors & Associate Professors .... Dt 08/01/2020
 •  
शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड: पॅकींग मटेरियल खरेदी करणेकरिता सिलबंद दरपत्रके सादर करणे बाबत ....... Dt 27/12/2019
 •  
URGENT/IMP : ARA CIRCULAR : Circular w.r.t. extension for submission of Admissions details and Processing Fees for the Academic Year 2019-20.... Dt 21/12/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण : परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशितशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया.... Dt 17/12/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण : परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महविद्यालयाना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्या बाबत.... Dt 11/12/2019
 •  
Government Ayurved College, Nagpur : Advertisement for the Post Of Programme Assistant.... Dt 09/12/2019
 •  
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर: सुरक्षा रक्षकांची सेवा पुरविणेकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत ....... Dt 29/11/2019
 •  
शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड: कच्ची औषधी द्रव्ये खरेदी करणेकरिता सिलबंद दरपत्रके सादर करणे बाबत ....... Dt 27/11/2019
 •  
Government AyurvedAnd Unani Pharmacy, Nanded : Invitation of Quotation for the Procurement of Instruments/Equipments in sealed Envelope.... Dt 18/11/2019
 •  
Circular of ARA for Colleges : Institute Registration for 2019-20.... Dt 11/11/2019
 •  
IMP/TIME LIMIT - Circular w.r.t. Schedule : Process for verification and Approval of Admission Process for the Academic Year 2019-20.... Dt 01/11/2019
 •  
Government Ayurved Pharmacy, Nanded : New Tender Notice ...... Dt 08/08/2019
 •  
Government Ayurved Pharmacy, Nanded : Tender Notice ...... Dt 16/07/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : महत्वाचे परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी प्रक्रियेबाबत... Dt 17/06/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : महत्वाचे परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी प्रक्रियेबाबत... Dt 03/06/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी प्रक्रियेबाबत... Dt 23/05/2019
 •  
प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : परिपत्रक : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय/महानगर्पालिका/ अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्ठांचे शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मुळ कागद पत्रे छाननी /तपासणी बाबत..... Dt 06/03/2019
 •  
शासकिय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड: पॅकींग मटेरिअल साथी दरपत्रके...... Dt 27/02/2019
 •  
शासकिय आयुर्वेद महविद्यालय, नागपुर: सेवा निव्रुत्त अधिकारी यांची करारावर नेमणूक करणे बाबत..... Dt 17/02/2019आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी असल्यास त्यांनी या संचालनालयाच्या directorayurvedmaha@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर निवेदन/अर्ज करावा.

 
This template downloaded form free website templates