Today : 25/08/2019 10:22:27 AM

समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबदचे धोरण 2019

गट ब (राजपत्रित) (Updated On 06/03/2019)
  •  
रिक्त पदांची यादी
  •  
कोकण महसूली विभागांतर्गत 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील सहाय्यक संचालक आयुष यांची यादी
  •  
कोकण महसूली विभागांतर्गत 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील प्रशासकीय अधिका-यांची यादी
  •  
मराठवाडा महसूली विभागांतर्गत 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील प्रशासकीय अधिका-यांची यादी
  •  
मराठवाडा महसूली विभागांतर्गत 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी

(Updated On 02/05/2019)
  •  
महसूली विभागाबाहेर 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील सहाय्यक संचालक आयुष यांची यादी
  •  
महसूली विभागाबाहेर 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी

(Updated On 20/05/2019)
  •  
महसूली विभागाबाहेर 30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट ब (राजपत्रित)संवर्गातील सर्व सहाय्यक प्राध्यापक पंचकर्म या पद्दची सुधारीत यादी
गट क (Updated On 15/05/2019)
  •  
रिक्त पदांची यादी
  •  
30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा‌-या गट क संवर्गातील कर्मचा-यांची यादी

This template downloaded form free website templates