Today : 20/09/2020 03:41:47 AM

Seniority Lists

  Particulars Date Of Upload
 •  
दिनांक 01-01-2019 ते 31-12-2019 या कालावधीत गट-अ व गट-ब संवर्गामध्ये नियमित नियुक्त झालेल्या अध्यापक व अध्यापकेतर अधिकारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची..... Dt. 19/08/2020
 •  
Final Seniority List 01-01-2020 (Class C) Dt. 16/03/2020
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2019 (Associate & Assistant Professor and Other than teachers) Dt. 31/01/2019
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2019 (Class C) Dt. 24/01/2019
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List 01-01-2017 (Class III) Dt. 12/08/2017
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2018 (Class A & B) Dt. 11/04/2018
 •  
Temperory Additional Seniority List 01-01-2018 (Class C & D) Dt. 26/04/2018
 •  
Final Seniority List 01-01-2018 (Class III) Dt. 21/09/2018
 •  
गट-ड मधील कर्मचारी यांची दि. 01.01.2018 ची एकत्रित सामायिक अंतिम ज्येष्ठता सूची

मुंबई जिल्हा :

शासकिय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद :
Dt. 21/09/2018

This template downloaded form free website templates