समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबदचे धोरण २०१८

गट ब (राजपत्रित)
 •  
रिक्त पदांची यादी
 •  
महसूली विभागांबाहेर ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी.
 •  
महसूली विभागांतर्गत ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी.
 •  
महसूली विभागांतर्गत ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील शिक्षकेतर अधिकार्‍यांची यादी.
 •  
औरंगाबाद महसूली विभागांतर्गत ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील निवासी वैद्यकीय अधिकार्‍यांची यादी.गट ब (अराजपत्रित)
 •  
रिक्त पदांची यादी
 •  
महसूली विभागांबाहेर ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी.
 •  
महसूली विभागांतर्गत ३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी.गट क
 •  
रिक्त पदांची यादी
 •  
३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट क संवर्गातील कर्मचार्‍यांची यादी.
 •  
३०% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणार्‍या गट क संवर्गातील कर्मचार्‍यांची यादी. (सुधारित)गट ड
 •  
रिक्त पदांची यादी