a
Today : 27/02/2024 05:12:54 AM

समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबदचे धोरण 2022

गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क (Updated On 26/04/2022)
  •  
रिक्त पदांची यादी
  •  
30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट क सवर्गातील कर्मचार्यांची यादी...
गट ब (राजपत्रित) (Updated On 27/04/2022)
  •  
रिक्त पदांची यादी
  •  
30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपत्रित) सवर्गातील "सहाय्यक प्राध्यापक" पदांवरील अध्यापकांची यादी...
  •  
30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपत्रित) सवर्गातील अध्यापकेतर पदांवरील(प्रशासकीय अधिकारी, अपघात वैद्यकीय अधिकारी, पंचकर्म वैद्य व आयुर्वेद विस्तार अधिकारी) अधिकार्यांची यादी...
  •  
30% मर्यादेत समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र असलेल्या आयुर्वेद विस्तार अधिकार्यांची सुधारित यादी...<ब्र/> (यापुर्वी दि. 27/04/2022 रोजी प्रसिध्द केलेली आयुर्वेद विस्तार अधिकार्यांची यादी रद्द समजून) ...(Updated On Dt. 02/05/2022).

This template downloaded form free website templates