Today : 27/02/2024 05:17:32 AM

Seniority Lists

  Particulars Date Of Upload
 •  
Final Seniority List : Medical Officers 01/01/2022 Dt. 15/11/2022
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2022 Dt. 10/11/2022
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2022 Dt. 10/11/2022
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2022 Dt. 10/11/2022
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2022 Dt. 10/11/2022
 •  
विविध पदनामधारक समकक्ष वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब), अपघात वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब), आयुर्वेद विस्तार अधिकारी (गट-ब) व इतर संवर्गातील पदधारकांची दिनांक 01-01-2020 व दिनांक 01-01-2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची .... Dt. 12/08/2022
 •  
दिनांक 01-01-2022 रोजीची गट-क संवर्गातील कार्यरत कर्मचा-र्यांची अंतिम ज्येष्ठतासूची .... Dt. 02/08/2022
 •  
दिनांक 01-01-2021 ते 31-12-2021 या कालावधीत गट-अ व गट-ब संवर्गामध्ये नियमित नियुक्त झालेल्या अध्यापक व अध्यापकेतर अधिकारी यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची .... Dt. 14/05/2022
 •  
सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गाची रसशास्त्र, रोगनिदान, कयाचिकित्सा, शल्यतंत व कौमारभ्र्‌त्य विषयांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची..... Dt. 06/05/2022
 •  
आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई: दिनांक 01.01.2022(दिनांक 01.01.2021 ते दिनांक 31.12.2021) रोजीची गट-क सवर्गातील कार्यरत कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची .... Dt. 06/05/2022
 •  
आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्थ संस्थांमधील विविध पदनामधारक समकक्ष वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील पदधारकांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची .... Dt. 25/03/2022
 •  
दिनांक 01.01.2022 (दिनांक 01.01.2021 ते 31.12.2021) रोजीची गट क अधिक्षक संवर्गातील कार्यरत कर्मचार्यांची अंतिम ज्येष्ठता सूची .... Dt. 04/03/2022
 •  
दिनांक 01.01.2022 (दिनांक 01.01.2021 ते 31.12.2021) रोजीची गट क अधिक्षक संवर्गातील कार्यरत कर्मचार्यांची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची .... Dt. 28/01/2022
 •  
दिनांक 01.01.2020 ते 31.12.2020 या कालावधीत सहाय्यक प्राध्यापक शल्यतंत्र संवर्गामध्ये नियमित नियुक्त झालेल्या अध्यापकांची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची .... Dt. 20/12/2021
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2021 (Shalya, Kayachikitsa, Rognidan, Ras shastra, Kaumarbrutya Departments) Dt. 30/11/2021
 •  
Interim Seniority List : Medical Officers 01/01/2019 Dt. 11/11/2021
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2021 Dt. 11/11/2021
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2021 Dt. 11/11/2021
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2021 Dt. 11/11/2021
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2021 Dt. 02/06/2021
 •  
दिनांक 01-01-2019 ते 31-12-2019 या कालावधीत गट-ब संवर्गामध्ये विविध पदनामधारक वैद्यकिय अधिकारी पदावर नियमित नियुक्त झालेल्या अधिकारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची.... Dt. 01/10/2021
 •  
Temperory Seniority List : Professor 01/01/2021 Dt. 02/06/2021
 •  
Temperory Seniority List : Associate Professor 01/01/2021 Dt. 02/06/2021
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2020 Dt. 02/06/2021
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2020 Dt. 02/06/2021
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2020 Dt. 02/06/2021
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2020 Dt. 02/06/2021
 •  
सहाय्यक प्राध्यापक, गट-ब संवर्गातील रोगनिदान, कायचिकित्सा व शल्यतंत्र या विषयातील दिनांक 01-01-2019 ते 31-12-2019 या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेले अध्यापक यांची तात्पुरती अतिरिक्त (Provisional Additional) ज्येष्ठतासूची..... Dt. 17/03/2021
 •  
दिनांक 01-01-2019 ते 31-12-2019 या कालावधीत गट-अ व गट-ब संवर्गामध्ये नियमित नियुक्त झालेल्या अध्यापक व अध्यापकेतर अधिकारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची..... Dt. 19/08/2020
 •  
Final Seniority List 01-01-2020 (Class C) Dt. 16/03/2020
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2019 Dt. 15/11/2019
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2019 (Associate & Assistant Professor and Other than teachers) Dt. 31/01/2019
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2019 (Class C) Dt. 24/01/2019
 •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
 •  
Final Seniority List 01-01-2017 (Class III) Dt. 12/08/2017
 •  
Temperory Seniority List 01-01-2018 (Class A & B) Dt. 11/04/2018
 •  
Temperory Additional Seniority List 01-01-2018 (Class C & D) Dt. 26/04/2018
 •  
Final Seniority List 01-01-2018 (Class III) Dt. 21/09/2018
 •  
गट-ड मधील कर्मचारी यांची दि. 01.01.2018 ची एकत्रित सामायिक अंतिम ज्येष्ठता सूची

मुंबई जिल्हा :

शासकिय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद :
Dt. 21/09/2018

This template downloaded form free website templates