Today : 21/06/2018 03:47:34 AM

Updates And Notifications

  Particulars Date Of Upload
  •  
Clinical Trial G.R. : Medical Education & Drug Department, Government of Maharashtra Dated 14 March 2018 ..... Dt 08/05/2018
  •  
शासन निर्णय (दिनांक : ६ ऑगस्ट २०१६) : महावयवदान अभियान ..... Dt 11/08/2017
  •  
FEES REGULATING AUTHORITY MAHARASHTRA : EMPANELMENT FOR SPOT/ACTUAL VERIFICATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER FRA ACT ....... Dt. 09/03/2017आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी असल्यास त्यांनी या संचालनालयाच्या directorayurvedmaha@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर निवेदन/अर्ज करावा.

 
This template downloaded form free website templates